Przejdź do stopki

Parking

Treść

Cennik parkingu dostępny w cenniku hotelowym.
 


Regulamin parkingu wewnętrznego-niestrzeżonego w 20 Wojskowym Szpitalu
Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym SP ZOZ w Krynicy-Zdroju przy ul.Świdzińskiego 4
oraz ul.Pułaskiego 10.

 

Postanowienia ogólne:

1. Teren parkingu stanowi integralną część 20 Wojskowego Szpitala Uzdrowisko-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Krynicy-Zdroju.
2. Z chwilą otrzymania pilota do bramy/szlabanu  parkingowego lub samego wjazdu na parking między 20 Wojskowym Szpitalem Uzdrowisko-Rehabilitacyjnym SP ZOZ w Krynicy-Zdroju – Wynajmującym a użytkownikiem – Najemcą dochodzi do zawarcia umowy najmu miejsca postojowego dla pojazdu samochodowego na poniższych warunkach. Umowa nie zawiera żadnego zobowiązania do pilnowania ani też przechowywania. Umowa najmu miejsca postojowego ulega zakończeniu z chwilą wyjazdu. Najemca uznaje i wyraża zgodę na niniejsze warunki najmu.
3. Parking jest niestrzeżony, niemonitoriowany oraz płatny.
4. Cennik i regulamin są do wglądu w Dziale Obsługi Pacjenta szpitala. Regulamin i cennik dostępne są również na stronie internetowej www.sanatorium-wojskowe.pl.
5. 20 Wojskowy Szpital Uzdrowisko-Rehabilitacyjny SP ZOZ w Krynicy-Zdroju nie ponosi odpowiedzialności za utratę  lub uszkodzenie znajdujących się  na terenie parkingu pojazdów mechanicznych jak również  nie odpowiada za rzeczy pozostawione w tych pojazdach
6. Parking jest czynny przez wszystkie dni w roku.
7. Na parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne w szczególności łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz innych, jeżeli znajdujący się w nich niebezpieczny materiał i nie jest zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Na terenie parkingu, dróg dojazdowych i wewnętrznych, obowiązują przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. nr 108 poz. 908) z późniejszymi zmianami oraz maksymalna prędkość poruszania się pojazdów 10 km/h.
9. Kierowca pojazdu korzystający z parkingu zobowiązany jest do przestrzegania   znaków drogowych pionowych i poziomych, poleceń  służb pracowniczych Wynajmującego oraz innych osób posiadających uprawnienia w tym zakresie.
10. W czasie parkowania kierowca jest obowiązany zwrócić szczególną uwagę na pojazdy sąsiednie.
11. Nie wolno parkować pojazdu:
a) na drogach dojazdowych oraz drogach włączenia się do ruchu,
b) na miejscach wydzielonych i oznakowanych za wyjątkiem pojazdów do tego upoważnionych,
c) w miejscach, w których zaparkowanie samochodu może powodować zagrożenie dla ruchu pojazdów, osób lub mienia.
12. Na miejscach parkingowych, drogach wewnętrznych, zabronione jest naprawianie, mycie, odkurzanie samochodu, wymiana płynów chłodzących, paliwa lub oleju jak również zanieczyszczanie parkingu.
13. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Wynajmującemu oraz osobom trzecim na terenie parkingu.
14. W razie zagubienia pilota parkingowego należy wnieść opłatę w wysokości określonej w cenniku usług.
15. W przypadku nie respektowania zasad korzystania z parkingu określonych niniejszym „Regulaminem” za wycieraczką zostanie włożona informacja „parkowanie w miejscu niedozwolonym”. Powtarzanie się nieprzestrzegania przepisów przez kierowcę spowoduje zawiadomienie funkcjonariusza policji lub straży miejskiej celem podjęcia czynności służbowych.
16. W przypadku niezgodnego z regulaminem zaparkowania pojazdu jeśli ma ono bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osób lub mienia korzystający z parkingu wyrażają zgodę na odholowanie pojazdu w wybrane przez 20 WSzU-R SP ZOZ miejsce. Odholowanie pojazdu nastąpi na koszt i ryzyko korzystającego z parkingu.
17. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania parkingu należy zgłaszać w Dziale Obsługi Pacjenta 20 WSzU-R SP ZOZ.
18. Wszelkiego rodzaju uszkodzenia pojazdu, kradzieże itp. należy bezwzględnie zgłaszać na komisariat policji.
19. Regulamin obowiązuje od dnia 30.03.2012 r.

Dyrektor 20 WSZU-R SP ZOZ w Krynicy-Zdroju