Przejdź do stopki

Deklaracja Dostępności

Wstęp

20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ w Krynicy-Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego https://20wszur.pl/.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2022-04-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-12-20.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych w 20 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjnym SPZOZ w Krynicy – Zdroju ul. Świdzińskiego 4:

 • podjazd na zewnątrz budynku,
 • podjazd wewnątrz budynku na parterze,
 • windy osobowe,
 • winda do transportu na wózkach,
 • platforma do przewozu osób na wózkach inwalidzkich na zabiegi w gab.nr 138; 139; 140; 141; 142; 146;
 • łącznik na II piętrze (segment A) na zabiegi w gab.nr 251; 253; 254; 
 • łącznik na II piętrze (segment B) na zabiegi w gab.nr 256; 261; 263;
 • pokoje z łazienkami dla osób niepełnosprawnych,

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych w 20 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjnym SPZOZ w Krynicy – Zdroju ul. Pułaskiego 10:

 •  podjazd wewnątrz budynku na niskim parterze,
 •  2 windy osobowe.

Wyłączenia:

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów Word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Analiza o nadmiernym obciążeniu:

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2022-04-01

Data aktualizacji deklaracji: 2022-12-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Imię i nazwisko osoby kontaktowej: Tomasz Bieś

E-mail osoby kontaktowej: informatyk@20wszur.pl

Numer telefonu osoby odpowiedzialnej: 184146387

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich..

Nazwa organu odwoławczego: Dyrektor 20 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Krynicy-Zdroju

Adres organu odwoławczego: 20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Świdzińskiego 4 33 - 380 Krynica Zdrój

Adres e-mail organu odwoławczego: krynica@20wszur.pl

Telefon organu odwoławczego: 184146250

Dostępność architektoniczna

 • Nie posiadamy pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.